INFORMACJA 

DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

ZA WYDAWANE ZAŚWIADCZENIA

PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIDZICY

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, wydając zaświadczenia jest zobowiązania zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1827 t.j. ze zmianami) do egzekwowania opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowych. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek, która obejmuje również wydanie zaświadczenia przez podmiot administracyjny oraz  w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej.

W wykazie stawek opłaty skarbowej stanowiącym załącznik do ustawy:

1.w Części II pkt. 21 określono że od pozostałych zaświadczeń wydawanych w interesie publicznym stawka wynosi 17,00 zł.

2.W przypadku przekazania kserokopii dokumentów zebranych w danej sprawie z poświadczeniem zgodności z oryginałem na podstawie stawki zawartej w Części II pkt. 4 opłata wynosi 5,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przelewam bankowym na konto:

Gmina Nidzica                    Nr konta 35 1020 3613 0000 6502 0004 7993 

 W tytule przelewu należy wpisać:

- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z KP PSP Nidzica

lub

- opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu (odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii) z KP PSP Nidzica

Kserokopię dowodu wpłaty podmiot lub osoba fizyczna powinna przedłożyć w KP PSP w Nidzicy przed otrzymaniem zaświadczenia. 

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

  • Jednostki budżetowe
  • Jednostki samorząd terytorialnego
  • Organizacje pożytku publicznego
  • Prokuratura
  • Osoby fizyczne posiadające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Wzór podania: